Ontstaan en Ontwikkeling

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Ontstaan

Op 18 december 1979 werd de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam opgericht. Aanleiding was de dreigende sloop van een voormalige bakkerij met woonhuis, Buitendams 4 in de gemeente. Om die plannen te keren, bundelden enkele personen hun krachten en richtten op advies van de toenmalig wethouder Jan de Ridder in nauwe samenwerking met de gemeente een stichting op. De stichting kocht het oude pand en verkocht het door aan Arnold de Haan. Deze restaureerde het, maakte er een fraai woonhuis van en bracht de voormalige bakkerswinkel terug in haar oorspronkelijke staat. Jarenlang was hier het Historisch Informatie Centrum gevestigd.

Brede Functie

De statuten van de Stichting Dorpsbehoud vermelden als doelstelling ‘Het in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet en voorts het behoud en de bescherming  van die onroerende goederen, die uit het oogpunt van karakter, architectuur of historie voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn. Het eerste bestuur bestond uit de heren J. de Boer (voormalig veearts), I. Bottenberg (gemeentesecretaris), T. Groeneweg (bankdirecteur), H.A. de Kok (veevoederhandelaar), K.H. May (advocaat en gemeenteraadslid), A.C. van der Meijden (architect), J. Muilwijk (gemeenteraadslid) en H.F.L.M. Schuurbiers (notaris).

Monumentenbehoud

In de loop van haar bestaan heeft de stichting zich overeenkomstig de doelstellingen bezig gehouden met het behoud en de ontwikkeling van monumentale en voor het behoud interessante panden. Helaas moest vaak worden geconstateerd dat de eigenaar van een dergelijk pand een wat tegengestelde bedoeling had en er uiteindelijk sloop volgde. De stichting kreeg intussen wel een vaste plaats in de gemeentelijke monumentencommissie.

Diaserie

In 1984 besloot de stichting tot het vastleggen van het dorp op dia’s. Uitgangspunt daarbijWinterpolderlandschap (foto: Joop Kuipers) was om de situatie anno jaren tachtig in beeld te brengen. De eerste aanzet werd gegeven door twee bestuursleden, later geassisteerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers, de heren J. de Boon, E. Klop, F.C. Klop en R. van Rossum. De betreffende dia’s worden momenteel gedigitaliseerd.

Gedenksteen

In 1990 lukte het de stichting om dankzij een verkregen subsidie een in het verleden in de Hervormde Kerk in de Peulenstraat ingemetselde gedenksteen te laten restaureren en aan te brengen in het huidige kerkgebouw. De steen was destijds tevoorschijn gekomen bij een winkel in de nabijheid van de kerk, waar deze in omgekeerde vorm als stoepsteen was gebruikt.

Monumentenschildjes

Op enig moment besloot de stichting tot het uitreiken en op monumentale panden aanbrengen van monumentenschildjes. Op deze schildjes staat een stukje informatie over het pand. Behalve dat de panden hierdoor de passanten meer vertellen, vormen de bordjes een soort predicaat, een waardering voor de eigenaar, die het pand zo goed heeft onderhouden en/of gerestaureerd. In voorkomende gevallen worden er nieuwe bordjes uitgereikt.

Gemeentelijk Groen

In de loop van de tijd is het stichtingsbestuur zich steeds nadrukkelijker gaan bezighouden met het groen in de gemeente. Bomen en struiken vormen een belangrijke aankleding van het dorp. Reden om bij de gemeente en bij particulieren hier aandacht voor te vragen. Hieruit zijn tal van positieve ontwikkelingen voortgekomen, waarbij de gemeente en de stichting nauw samenwerkten.

Artikelenserie Effe Bomen..

Uit de activiteiten rondom het gemeentelijk groen ontstond een regelmatig in Het Kompas verschijnende column, getiteld ‘Effe Bomen…’. Hierin werden oude en nieuwere bomen besproken en de informatie was ook bedoeld om een positieve gedachten ontwikkeling te creëren. Er was veel waardering voor deze bijdragen.

Publicaties

Lieveheersbeestjes (foto: Joop Kuipers)Ook heeft de stichting zich op het uitgeversvak begeven. In 1994 verscheen het straatnamenboek van Hardinxveld-Giessendam, getiteld ‘De Heggen en de Steggen’. Later kon hier een gewijzigde herdruk van worden gemaakt. Jaren achtereen kregen alle gezinnen, die zich nieuw in Hardinxveld-Giessendam vestigden dit boekje van de gemeente cadeau.

Later verscheen in het kader van de opheffing van de Stichting Ontwikkeling Peulenstraat een boekje over de realisatie van het huidige nieuwe winkelcentrum, ‘Van boodschappen doen naar winkelen’.

Beide publicaties zijn te koop in Museum De Koperen Knop (dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur). 

Overige Zaken

Andere aspecten, waar het stichtingsbestuur zich mee bezighield, zijn het wandelpad over de oude Achterdijk, de ontwikkeling van de Giessenzoom, de reclamemasten langs de rijksweg, de restauratie van de Damsluis, het behoud van de brugjes op de Parallelweg en nog veel meer zaken.